گواهینامه ها و مجوزها

گواهینامه ها و مجوزها

                                         

شرکت الگوریتم پویا  به همراه سایر متخصصین و دست اندرکاران صنعت کامپیوتر از تاریخ 3 لغایت 7 مهرماه 1393 پذیرای بازدیدکنندگان

در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد بود و به عنوان غرفه برتر نمایشگاه معرفی شد .