نرم افزار بهای تمام شده

نرم افزار بهای تمام شده

 

نرم افزار بهای تمام شده

عدم وجود سیستم مناسب و قابل اتکاءجهت محاسبه بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته های تولیدی در سازمان منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست در زمینه های مختلف ا زقبیل سیاست های قیمت گذاری ؛حاشیه سود ؛روش ساخت هریک از محصولات یا نیمه ساخته ها میشود.

ماموریت اصلی سیستم بهای تمام عبارتست از :

جمع آوری, طبقه بندی، کنترل و تسهیم هزینه های واقعی ( مواد، دستمزد و سربار ) و محاسبه بهای تمام شده

محصولات تولیدی  و محاسبه انحرافات ناشی از تعامل بهای تمام شده واقعی و استاندارد 

سیستم های که در ارتباط با قیمت تمام شده می باشد شامل :  

سیستم انبار - سیستم حسابداری - سیستم تولید - سیستم حقوق ودستمزد - سیستم دارایی های ثابت در صورت نبودن هرکدام از سیستم های ذکر شده، اطلاعات مورد نیاز از این سیستم ها در سیستم قیمت تمام شده ورود اطلاعات می گردد ولی وجود سیستم انبار و حسابداری اجباری می باشد. اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد و استهلاک از سیستم حسابداری برداشت می شود، اطلاعات مربوط به تولید در صورت نبود سیستم تولیدی، در برگه های تولید سیستم قیمت تمام شده ورود اطلاعات می گردد.

  روش هزینه یابی: (مرحله ای)

درمواردی که تولید محصول به صورت مشابه و انبوه طی یک یا چند مرحله پیوستهانجام شود، مورداستفاده قرارمی گیرد، در این روش تعین بهای تمام شده تولید محصول به تفکیک مراحل تعریف شده تولید می باشد.

الگوی هزینه یابی: (تمام جذبی) 

در این الگو، علاوه بر عوامل هزینه، مواد، دستمزد مستقیم، سربار متغیر تولید و هزینه سربار ثابت نیزجزء هزینه های تولید محصولات تلقی شده و در بهای تمام شده منظور می گردد. بدیهی است چنانچه محصول در پایان دوره مالی هنوز موجود باشد، سهمی از هزینه های ثابت هر دوره در قالب ارزش موجودی ها به دوره بعد  منتقل خواهد شد که این امر اجتناب ناپذیر است.

سیستم هزینه یابی : (استاندارد)

 در این سیستم هزینه یابی ، عملکرد واقعی با استانداردهای اعلام شده مقایسه و انحرافات محاسبه وتحلیل می شود.

روش تسهیم هزینه یابی : (تسهیم پلکانی)

هزینه واحد های خدماتی باید به عنوان سربار غیر مستقیم به واحد های دیگر ودر نهایت به واحد های تولیدی تسهیم گردد ، که در این روش تسهیم  ،  تسهیم هزینه مراکز خدماتی به دیگر مراکز بر اساس اولویت آنها انجام می شود .


امکانات سیستم  بهای تمام شده

 • امکان تعریف تنظیمات سیستم به ازای هر دوره محاسباتی
 • امکان تعریف چندین دوره محاسبه با طول زمان های متفاوت

 • امکان تعریف نسخه های پیش بینی برای محاسبه قیمت تمام شده پیش بینی

 • امکان معرفی انبارها وکالاهای مجاز برای  محاسبه 

 • امکان ثبت BOM (درخت محصول)محصولات و محل تولید وزمان استاندارد ساخت محصولات

 • امکان کپی اطلاعات مبانی وپایه  بین دوره های مختلف  مورد محاسبه

 • امکان تعیین  ماهیت مراکز هزینه (تولیدی -خدماتی -عمومی -اداری- فروش وتوزیع)

 • امکان تقسیم مراکز هزینه به واحد های کوچکتری به نام ایستگاه کاری ومحاسبه قیمت تمام شده در سطح ایستگاه کاری

 • امکان معرفی ماشین آلات  وابسته به مرکز هزینه وایستگاه کاری  وزمان در دسترس آنها به ازای  هر دوره محاسبه

 •  امکان ثبت  کارکرد استاندارد نیروی انسانی وابسته به مرکز هزینه وایستگاه کاری به ازای  هر دوره محاسبه (زمان کار استاندارد)

 • امکان ثبت زمان در دسترس  ایستگاه کاری  به ازای هر دوره محاسبه (زمان تولید استاندارد )

 • امکان ثبت نرخ استاندارد دستمزد وسربار به تفکیک ایستگاه های کاری به ازای هر دوره محاسبه

 • امکان دریافت اطلاعات هزینه های مراکز  از سیستم حسابداری به ازای هر دوره محاسبه (با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به تنظیمات سیستم )

 • امکان دریافت اطلاعات ریالی وتعدادی مواد اولیه به ازای هر مرکز هزینه از سیستم انبار به ازای هر دوره محاسبه(با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به  تنظیمات سیستم)

 • امکان معرفی مبانی تسهیم ومقدار دهی به مبانی تسهیم به تفکیک مراکز وایستگاه ها به صورت دستی وسیستمی

 • امکان تعیین ماتریس سهم بری مراکز هزینه از یکدیگر با توجه به مبنای تسهیم

 • امکان تسهیم هزینه های مراکز خدماتی ، اداری یا عمومی با توجه به ماتریس سهم بری  به روش یک طرفه پلکانی

 • امکان محاسبه موجودی پای کار پایان دوره به ازای هر ایستگاه کاری به صورت سیستمی

 • امکان تحلیل ضایعات وشناسای درصد ضایعات عادی وغیر عادی

 • امکان محاسبه انحرافات

 • امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات به صورت پیش بینی ، واقعی یا از طریق سیستم بودجه

 • امکان مقایسه دوره های محاسباتی مختلف با یکدیگر


گزارشات سیستم

گزارشات بهای تمام شده

 •  گزارش مرور قیمت تمام شده

 • گزارش بهای تمام شده به تفکیک  نوع مرکز هزینه

 • گزارش بهای تمام شده به تفکیک مرکز هزینه

 • گزارش بهای تمام شده به تفکیک  ایستگاه کاری

 • گزارش بهای تمام شده به تفکیک  هر کالا

 • گزارش بهای تمام شده به تفکیک اجزائ کالا

 • گزارش سود و زیان

گزارشات تولید

 • گزارش درخت محصول

 • گزارش تولیدات

 • گزارش مصارف مواد اولیه

 • گزارش مصرف مواد اولیه به تفکیک مراکز هزینه

 • گزارش مصرف مواد اولیه به تفکیک ایستگاه های کاری

 • گزارش مصرف مواد اولیه به تفکیک کالاهای تولیدی

 • گزارش خدمات

 • گزارش گردش نیمه ساخته ها

 • گزارش توقفات ایستگاه های کاری

گزارشات تحلیل انحرافات

 • گزارش تحلیل انحرافات سربار

 • گزارش  تحلیل انحرافات مصرف

 • گزارش تحلیل انحرافات دستمزد


گزارشات مقایسه ای

گزارشات مقایسه ای بهای تمام شده

 • گزارش مقایسه ای هزینه ها

 • گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک نوع مرکز هزینه به ازای دوره های مختلف

 • گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک مرکز هزینه به ازای دوره های مختلف

 • گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک ایستگاه کاری به ازای دوره های مختلف

 • گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک کالابه ازای دوره های مختلف

گزارشات مقایسه ای تولید

 • گزارش مقایسه ای تولید به ازای دوره های مختلف

 • گزارش مقایسه ای مصارف به ازای دوره های مختلف

گزارشات مقایسه ای انحرافات

 • گزارش مقایسه ای  انحرافات سربار (تولید) به ازای دوره های مختلف

 • گزارش مقایسه ای  انحرافات دستمزد به ازای دوره های مختلف

 • گزارشات مقایسه ای انحرافات مواد به ازای دوره های مختلف