• بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اخلاق
   نویسنده: رویایی رمضانعلی, ابراهیمی محمد
   زمینه تحقیقاتی: حسابداری
   چکیده
   برخی از شرکت ها داوطلبانه اقدام به افشای اطلاعات می نمایند و برخی دیگر از شرکت ها، پا را فراتر گذاشته و اقدام به افشای داوطلبانه اخلاق می کنند تا اثبات نمایند که موارد عدالت و انصاف، حقوق و منافع عموم را مد نظر قرار داده و رعایت می کنند.

   از این رو لازم است که عوامل تاثیرگذار بر افشای داوطلبانه اخلاق شناسایی گردد تا بتوان شرکت ها را به سمت افشای داوطلبانه اخلاق سوق داد و در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه اخلاق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 پرداخته شده است.

   ویژگی های مورد مطالعه شامل استقلال، تخصص، تعداد جلسات و اندازه کمیته است. در این پژوهش از رگرسیون مقطعی لوجیت با حداکثر درستنمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تنها دو ویژگی استقلال کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته بر افشای داوطلبانه اخلاق تاثیر می گذارد.

    فایل ضمیمه
    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255