• ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه های تجاری
   نویسنده: دکتر بیتا مشایخی ، مصطفی دلدار
   ناشر: مجله دانش حسابداری
   زمینه تحقیقاتی: حسابداری
   چکیده
   هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت مالیات و مدیریت سود درگروه های تجاری ر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد ار تهران می باشد.برای آزمدن فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.نتیجه بررسی 621 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران طی بازه زمانی 6831 الی 6838 ، حاکی از آن است که بین مدیریت سود و مدیریت مالیات رابطه منفی معناد ار وجود دارد. یافته های تحقیق نشان داد که شرکت ها ی عضو گروه های تجاری در مقایسه با شرکت ها ی مستقل سود شان را بیشتر مدیریت می کنند.

   همچنین، گروه های تجاری متنوع ر مقایسه با شرکت های مستقل مدیریت سود بیشتری دارند. علاوه بر این، به نظر می رسد با افزایش مالکیت اصلی و فرعی مدیریت سود بالاتری اتفاق خداهد افتاد .

   در بخش انگیزه، نتایج تحقیق نشان می هد که مدیریت سود راهبردی گروه های تجاری متنوع و غیر متنودع در پاسخ به
   انگیزه های مالیاتی است. بویژه، به نظر می رسد که اقلام تعهدی اختیاری شرکت های عضو گروه های تجاری به طور قابل توجهی به نرخ مؤثر مالیاتی وابسته است.در نهایت، نتایج نشان می هد که مدیریت سود به طور خاص از طریق معاملات درون گروهی انجام می شود .

    فایل ضمیمه
    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255