• رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعات حسابداری
   نویسنده: سجادی سیدحسین, فرازمند حسن, عربی مهدی
   ناشر: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
   زمینه تحقیقاتی: حسابداری
   چکیده
   هدف تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدیریت سود با استفاده از میانگین چهار روش مختلف محاسبه مدیریت سود، معرفی شده توسط لیوز (2001) و باتاچاریا (2001) سنجیده شده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ای شامل 192 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب 10 صنعت مختلف، برای دوره زمانی 1388-1383 به روش تلفیق کل داده ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای انتخاب مدل مناسب، از آزمون F مقید (چاو) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت سود در شرکت های مورد مطالعه وجود داشته و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری آن را کاهش می دهد.

   استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در کشورهای مختلف به مدیران اجازه می دهدکه طیف وسیعی از اختیارات را در انتخاب روش ها ی مختلف حسابداری ، برای محاسبه سود، در اختیار داشته باشند. البته ممکن است مدیران از تمام این اختیارات برای تحقق اهداف شرکت استفاده نکنند. اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی تشکیل دهنده سود، بیشتر در کنترل مدیریت هستند.

    فایل ضمیمه
    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255